Algemene voorwaarden

1. Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling
en transactie tussen Crème de la Crème en een client waarop Crème de
la Crème deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
2. Inspanningen schoonheidssalon
1. De medewerkers van Crème de la Crème zullen de behandelingen
naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van
belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling
tijdig aan de medewerker worden verteld.
3. De medewerkers van Crème de la Crème zijn niet aansprakelijk
voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is
uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
4. De medewerkers van Crème de la crème zullen de cliënt inlichten
over de financiële consequenties van de wijziging van de
behandeling.
3. Afspraken
1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de
afspraak aan Crème de la Crème melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt,
mag Crème de la Crème het gehele honorarium voor de afgesproken
behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken
tijd in de salon komt mag de medewerker de verloren tijd inkorten op
de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan
de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de
afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de medewerker de gehele
afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling
aan de cliënt door berekenen.
5. Crème de la Crème moet verhindering voor een afspraak zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de
afspraak aan de cliënt melden.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel
3.1 tot en met 3.6 te houden, indien zij gehinderd worden door
overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie
daarover zegt.
4. Persoonsgegevens & privacy
1. De cliënt voorziet de medewerker vóór de/bij de eerste
behandeling van alle gegevens, waarvan de medewerker aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig
uitvoeren van de behandelingen.
2. De medewerker neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en
verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in
een klantenbestand.
3. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de
cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
4. De schoonheidssalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of
verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de
cliënt.
5. Betaling
1. Crème de la crème vermeld alle prijzen van de behandelingen en de
producten zichtbaar in de salon.
2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven
looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling
van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.
5. Alle op deze site getoonde prijzen zijn onder voorbehoud van
wijzigen en of fouten.
6. Aansprakelijkheid
1. Crème de la crème is niet aansprakelijk voor schade van welke
aard ook ontstaan doordat de medewerker van Crème de la Crème is
uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige
informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,
werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
2. Crème de la Crème is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal,
of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft
meegebracht naar de salon.
7. Klachten
1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een
product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken
na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de
eigenaar van Crème de la Crème .
2. Crème de la Crème moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat
antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Crème de
la Crème de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen,
tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden
en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal crème de la
Crème het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal
vergoeden.
5. Indien Crème de la Crème en de klager niet tot overeenstemming
kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever
of mediator.
8. Garantie
1. Crème de la Crème geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op
de behandeling en producten.
2. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt
hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.
3. Deze garantie vervalt indien:
• De cliënt op de hoogte is gebracht door de medewerker over het
resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de
behandeling of producten;
• De cliënt andere producten dan door de medewerker geadviseerde
producten heeft gebruikt;
• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf
werkdagen heeft opgevolgd;
• De cliënt de producten niet volgens het advies van de medewerker
heeft gebruikt;
• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft
gebruikt.
9. Geheimhouding
1. De medewerker is verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de
behandeling.
2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is
verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke
bepaling of een rechtelijke uitspraak van de medewerker verplicht de
vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
10. Specialisatie
1. Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden
een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
2. De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de
medewerker van Crème de la Crème .
3. De medewerker van Crème de la Crème zorgt voor een factuur met
daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
4. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de
declaratie bij de zorgverzekeraar.
5. De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risico
bedrag van hun zorgverzekeraar.
6. Crème de la Crème is op geen enkele manier verantwoordelijk voor
het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.
11. Beschadiging en/of diefstal
1. Crème de la Crème heeft het recht van de cliënt een
schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of
producten beschadigt.
2. crème de la Crème meldt diefstal altijd bij de politie.
12. Behoorlijk gedrag
1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene
aanvaarde normen.
2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk
gedrag blijft vertonen, heeft de medewerker van Crème de la Crème
het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder
verdere opgaaf van redenen.
3. Bij Crème de la Crème wordt gewerkt volgens de hygiëne regels
van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de
persoonlijke hygiëne regels van de HAM code van
schoonheidsspecialisten.
13. Recht
1. Op elke overeenkomst tussen Crème de la Crème en de cliënt is
het Nederlandse recht van toepassing.
2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Crème
de la Crème en zijn ook in de salon beschikbaar.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene
voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de
versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst.